За нас

В момента този сайт не функционира. Моля свържете се с училищното ръководство за повече информация! Извиняваме се за неудобството!

За проекта

Проект „Моето второ семейство“ на Училищното настоятелство към ПГПЧЕ„Христо Ботев” – гр. Кърджали се реализира по Програмата за детско и младежко развитие на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, с подрепата на Фондация „ОУК“. Дейностите се основават на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето.  С него се цели оказване на квалифицирана помощ и подкрепа на 40 младежи на възраст 15-17 г. да изградят умения да се справят с трудностите, които им предстоят след като излязат от системата на средното образование. Цялостната работа на екипа е насочена към изграждане на самочувствие, самоувереност, способност за решаване на проблеми в екип, както и други умения, които да подпомогнат бъдещата им дейност.

В проекта доброволно участват и представители на ресурсния център, местния бизнес, държавни и културни институции, местна власт, медии, Центъра за кариерно ориентиране, психолози.

Базирайки се на силните страни на младежите, на техните умения, таланти и желания, чрез дейностите по проекта, ще се помогне на бъдещите лекари, журналисти, икономисти, адвокати, политици, спортисти, учители, преводачи, екскурзоводи, актьори да намерят своето легално място на пазара на труда тук, в България.

Наред с това ще се даде иновативна стратегия за интелигентна специализация чрез създаване на уникална по своята структура ученическа агенция по заетостта, чрез овластяване на всеки един участник в проекта, по пътя му към кариерна и професионална реализация.

Акценти в проекта са заклеймяването на порочните практики на труд, необходимостта от равнопоставеност на младите работещи и запознаване на обществеността в гр. Кърджали с нерегламентираното използване на детския труд и начините за ограничаването му  чрез информираност, образование и активно младежко участие в процеса на социален, икономически и личностен растеж.

Училищното настоятелство „Христо Ботев”, гр. Кърджали е създадено през 2001 г. То съдейства за инициирането и осъществяването на възпитателно-образователни програми, свързани с проблемите на учениците, родителите и учителите; съдейства за реализиране на свободноизбираемите извънучилищни форми за работа с деца и ученици.

Основната целева група са младежи на възраст 15-17 години, учители и родители, които затварят възпитателно-образователния триъгълник ученик-учител-родител.

За гимназията

ПГПЧЕ „Христо Ботев”, град Кърджали е наследник на първото средно учебно заведение в Източните Родопи. Училището е официално открито на 23.09.1921 г. със Заповед № 4472 на Министерството на народното просвещение, като непълна смесена гимназия. През 1976 година гимназията се слива с ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” под името ЕСПУ „Христо Ботев”. През 1983 година тя става ЕСПУ с преподаване на руски език и западни езици. От 1989 година гимназията е асоцииран член към ЮНЕСКО.

Рязко повишеният интерес към чуждоезиковото обучение налага трансформацията през 1994 г. в Гимназия с преподаване на чужди езици „Христо Ботев”, с Решение на Министерството на образованието, обнародвано в ДВ брой 45 от 20. май 1994 г. Днес тя е утвърден езиков център в Южна България, с приоритетна инвестиция в култура и образование, насочена към развитие на активна гражданска позиция на младите. Ръководството и колективът са си поставили високи цели, свързани с възпитанието на будно гражданско общество, което живее в разбирателство на фона на различията. С успешната работа по различни европейски и национални проекти ПГПЧЕ „Христо Ботев” стимулира възпитаниците си, независимо от техния етнически, религиозен и расов произход, да участват активно в свободния обмен на информация, сътрудничество, знания и идеи с връстниците си от другите европейски страни.

С включването на ПГПЧЕ „Христо Ботев” към различни национални и международни организация (ЮНЕСКО, Асоциацията на Кеймбридж училищата, Средиземноморска фондация за междукултурен диалог „Анна Линд”, CISCO, Schulen – Partner der Zukunft), педагогическият колектив и ръководството цели да се придобие ценен опит в областта на междукултурното сътрудничество, да се развият принципите на неформалното образование и да се обменят добри иновативни практики в сферата на културата, образованието и възпитанието, които да рефлектират пряко върху всички ученици, обучаващи се в гимназията.

Политиката на учебното заведение е постоянно да насърчава формирането на гражданска позиция у подрастващите и да превръща училището във все по-желана територия за търсещи и креативни личности, изпълнени с ентусиазъм за бъдещето и способности да го променят.